NÄR DET HANDLAR OM

KVALITET OCH MILJÖ

På Arctic Group är vi officiellt certifierade för vårt kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2008) och miljöledningssystem (ISO 14001:2004) och vi följer strikt dessa ISO-standarder i alla delar av verksamheten.

MILJÖPOLICY

För att skydda miljön ska Arctic Group aktivt bedriva sin verksamhet resurssnål och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras på en helhetssyn som ska präglas av målsättningen att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och där så är möjligt vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete riktar sig till både kunder och personal. Vi tänker igenom hur vi agerar i alla lägen och vår ambition är att hela tiden öka kunskapen. Miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i affärsprocessen och integreras i hela verksamheten. Såväl systemutveckling och förvaltning som val av uppdrag ska präglas av miljöansvar.

Arctic Group ska därför:

  • aktivt delta i arbetet för att begränsa miljöbelastningen på mark, luft, vatten och ekosystem.
  • följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som verksamheten berörs av och om möjligt överträffa dessa
  • hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt
  • prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan
  • prioritera miljöanpassade varor och material som kan återanvändas eller återvinnas
  • höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna
  • utbilda och informera personal om gällande och förändrade miljöbestämmelser
  • minimera de negativa effekterna av transporter

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster?